Szervezeti felépítés

A Közép-európai Egyetem amerikai mintára épülő, mester- és posztgraduális képzést nyújtó felsőoktatási intézmény, amely az Egyesült Államokban bejegyzett Central European University-vel való szoros integrációban működik. 

Fenntartó

A Közép-európai Egyetem fenntartója a Budapesti Közép-európai Egyetem Alapítvány. A Fenntartó gondoskodik az Egyetem működéséhez szükséges feltételekről, meghatározza az Egyetem költségvetésének kereteit, ellenőrzi az Egyetem gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát. Az Egyetem feladatait a Fenntartó által kitűzött célok és iránymutatások, az Egyetem Alapító Okiratában, valamint a Szenátus által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint látja el, minden tekintetben tiszteletben tartva az egyetemi autonómia elveit.

Kuratórium

A Fenntartó vezető szerve a Kuratórium, mely egyben a Fenntartó kezelője, döntő és ügyvezető szerve és képviselője. A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik többek között az Alapítvány munkatervének és gazdálkodásának elfogadása, az Alapítvány vagyonának felhasználása, a közhasznúsági melléklet elfogadása, valamint minden egyéb döntés, amely az Alapítvány céljának megvalósulását befolyásolja.

Vezetőség                                                                              

Az Egyetem felelős legfőbb vezetője a rektor, aki a Fenntartó iránymutatása, az Egyetem Alapító Okirata és a Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hatályos jogszabályok szerint irányítja az Egyetem életét, tevékenységét. A rektor felel az Egyetem adminisztrációjáért és működésért, oktatási irányelveiért, továbbá az Egyetemen folyó oktatás és tudományos kutatás gyakorlatáért és minőségéért.

A rektor munkáját a következő, magasabb vezető tisztségviselők segíthetik: az általános rektorhelyettes, legfeljebb két, meghatározott feladatkörrel rendelkező rektorhelyettes, a gazdasági főigazgató, az adminisztrációért felelős alelnök, a fejlesztésért felelős alelnök, a felvételi és alumni ügyekért felelős vezető alelnök, a tanulmányi igazgató, a tudományos titkár, valamint más, a rektor által kinevezett adminisztratív vezetők.

Szenátus

A Szenátust a rektor és a rektorhelyettes(ek), valamint az Egyetem oktatóinak, adminisztratív dolgozóinak és hallgatóinak képviselői alkotják. A Szenátus elnöke a rektor. A Szenátus évente legalább három alkalommal ülésezik. A Szenátus fogadja el többek között az Egyetem képzési programját, szervezeti és működési szabályzatát, doktori szabályzatát. A Szenátus bármely kérdést megvitathat, bármely kérdésben állást foglalhat és javaslattal élhet. A Szenátus az Egyetemet általánosságban érintő ügyekről tanácskozik, és azokkal kapcsolatban ajánlásokat fogalmaz meg. Kezdeményezi, megalkotja, és jóváhagyja az egyetemi képzéseket, a tanulmányi és felvételi követelményeket. A rektor javaslata alapján a Szenátus választja meg az általános rektorhelyettest, valamint a rektorhelyettest a társadalom- és bölcsészettudományok, illetve a magyar ügyek élére. Általános hatályú szabályokat fogad el az egyetemi pozíciókat, kinevezéseket, előléptetéseket, tanulmányi kötelezettségeket, hallgatói jogokat és egyetemi eljárásokat illetően.

Egyetemi Fórum

A Szenátus munkáját az Egyetemi Fórum segíti. Az Egyetemi Fórum a tanszékek, az iskolák, a kutatóközpontok, a tudományos programok és más akadémiai szolgáltatási egységek szervezeti egységeinek vezetőiből áll. Az Egyetemi Fórum véleményezi a Szenátus üléseire készülő oktatási és kutatási előterjesztéseket, javaslatokat és ajánlásokat fogalmaz meg a Szenátus számára. Az Egyetemi Fórum elnöke az általános rektorhelyettes.

Az Akadémiai Fórum ajánlásokat fogalmaz meg a Szenátusnak a megvitatandó tanulmányi ügyekkel kapcsolatban. A Fórum a tanszékvezetőkből, az egyes képzési programok és doktori iskolák igazgatóiból, valamint a kutatóközpontok és az adminisztratív egységek vezetőiből áll. Az Akadémiai Fórum legalább 10 nappal a Szenátus ülése előtt ül össze. A rektor minden tanulmányokkal, tudományos eredményekkel kapcsolatos kérdést az Akadémiai Fórum elé terjeszt a Szenátus ülése előtt legalább két héttel. Az Akadémiai Fórum nem döntéshozó testület; javaslatokat tesz a Szenátusnak megfontolásra.

.